خودتان را نگه دارید: پاکسازی داده ها در راه است

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

ناگفته نماند که داده سنگ بنای هر تحلیل داده است.

در مورد داده ها، میلیون ها چیز وجود دارد که ممکن است معیوب باشد. این می تواند ترتیب، فضاهای اضافی، مشکلات قالب داده، موارد تکراری باشد – این لیست ادامه دارد.

قبل از اینکه متوجه شوید، تجزیه و تحلیل داده ها می تواند به کابوس شخصی شما تبدیل شود. فقط به آن فکر کنید: داده ها …