حساب‌های طرفداران به برچسب‌های پاک نیاز دارند

یوتیوب جعل هویت را سرکوب می کند. این شرکت برای جلوگیری از سردرگمی و جلوگیری از فریب، از کانال های طرفداران می خواهد که خود را شناسایی کنند.

  • YouTube حساب‌های طرفداران را ملزم می‌کند تا خود را به درستی شناسایی کنند.
  • حساب‌های طرفداران باید غیررسمی بودنشان را مشخص کنند.
  • جعل هویت و فریب برخلاف خط‌مشی‌های YouTube است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  با این راهنمای رایگان بیاموزید که تبلیغات TikTok چگونه کار می کند