حسابرسی الگوریتمی: آیا می توانیم تعصب الگوریتم را در واقع حذف کنیم