جهش‌های تفکیک‌پذیری غیرقابل تعویض: نتایج اصلی

نویسندگان:

(1) وحی حرا;

(2) یوکی هیرانو.

4. نتایج اصلی

4.1. تقاطع دیوار و معادل کج شدن. این بخش نشان می‌دهد که تلاقی‌های دیواری پنجره‌های جادویی با معادل‌هایی مطابقت دارند که توسط ماژول‌های کج ایجاد می‌شوند.

اثبات با قضیه کوانتیزاسیون تلمن [Tel]برای همه k ∈ Z، نقشه محدودیت طبیعی یک هم ریختی را القا می کند

معادلات جابجایی است.

اثبات. (1) ضمیمه یک هم شکلی می دهد

بنابراین ما فقط باید ثابت کنیم که سمت راست (4.E) و (4.F) تابعی هم شکل هستند. اما این از یک هم ریختی طبیعی ناشی می شود

لم 4.8. علامت گذاری مانند بالا است.

(2) این همچنین از لمای 3.19 و این واقعیت که μδ,δ' یک انحراف است به دست می آید.

(3) این نتیجه (2) است.

برای هر F ∈ F(δ,δ′)

قضیه 4.9. علامت گذاری مانند بالا است.

Source link