جهش‌های تفکیک‌پذیری‌های غیرقابل تعویض: پیوست A. فاکتورسازی‌های ماتریسی

نویسندگان:

(1) وحی حرا;

(2) یوکی هیرانو.

ضمیمه A. فاکتورسازی های ماتریسی

این ضمیمه تعاریف و ویژگی های اساسی دسته بندی های فاکتورسازی مشتق شده را به یاد می آورد. دیدن [Pos, BFK1, BDFIK, Hir1, Hir3] برای جزئیات بیشتر

جایی که W در مدل چپ ال‌جی f∗W را با سوء استفاده از نماد نشان می‌دهد و تابع (AA) تابع مشتق شده سمت راست را تعریف می‌کند.

در زیر یک نسخه معادل و فاکتورسازی از یک معادل کج نشان می دهد.

لم A.6 ([BFK1, Proposition 3.20][1]). فرض کنید که بخش های s و t∗ منظم هستند. سپس ایزومورفیسم ها وجود دارد


[1] یک اشتباه تایپی در ادعای اخیر در loc وجود دارد. cit.

Source link