جنبه‌های پدیدارشناسی QCD حرارتی در کوپلینگ گیج متوسط/هفت: پیوست A

خیلی طولانی نخوانده

با این مطالعه جامع که ثابت‌های موثر شبکه SU(3)، انتقال فاز حذف و دینامیک جذاب سیاه‌چاله‌ها در فضا-زمان‌های افق چند رویدادی را پوشش می‌دهد، به قلمروهای فیزیک نظری شیرجه بزنید. این مقاله به جنبه‌های مختلف فیزیک نظری می‌پردازد، از جمله ثابت‌های مؤثر شبکه SU(3)، انتقال‌های فاز رفع محدودیت، و رفتار سیاه‌چاله‌ها در فضا-زمان‌های افق چند رویدادی. این اثر گرانش مشتق بالاتر را بر روی منحنی‌های صفحه بررسی می‌کند و آنتروپی درهم‌تنیدگی را در نظریه M-دوگانه QCD حرارتی بررسی می‌کند. به‌علاوه، بینش‌هایی درباره چندجهانی در جهان‌های برانوی کارچ راندال ارائه می‌کند و مسیرهای تحقیقاتی آینده در فیزیک نظری را ترسیم می‌کند.