تک‌شاخ‌ها زیرساخت‌های یک ملت عشایری دیجیتال را می‌سازند

خیلی طولانی نخوانده

ظهور عشایر دیجیتال که اکنون از نظر تعداد و تأثیر اقتصادی با یک کشور کوچک قابل مقایسه است، باعث ظهور استارتاپ هایی مانند Deel، SafetyWing و Bubbleswitch.me شده است. این شرکت‌ها با چالش‌های منحصربه‌فردی مانند انطباق با شغل، امنیت بهداشتی، و یکپارچگی اجتماعی مقابله می‌کنند و به شکل‌گیری یک «ملت عشایر دیجیتالی» غیرمتمرکز کمک می‌کنند که در آن دولت‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات در نظر گرفته می‌شوند که بر سر ویژگی‌هایی مانند ایمنی، مالیات و سرعت اینترنت رقابت می‌کنند.