تقویت یادگیری شیمی با ChatGPT، Bing Chat، Bard، و Claude به عنوان عاملی برای فکر کردن

خیلی طولانی نخوانده

این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه GenAIbots، از جمله ChatGPT، Bing Chat، Bard و Claude، با تقویت تفکر انتقادی، حل مسئله و درک مطلب، آموزش شیمی را متحول می‌کنند. ChatGPT به عنوان بهترین عملکرد ظاهر می شود و تجربیات یادگیری پویا و فراگیر را ارائه می دهد و با اصول سازنده گرایی همسو می شود.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور