تقویت انسان در تحلیل میم: یادگیری ها و چالش ها

خیلی طولانی نخوانده

تقویت انسان در تجزیه و تحلیل میم، به ویژه در تشخیص سخنان نفرت، چالش هایی را در تصحیح نمودارهای صحنه و پیوند دانش ایجاد می کند. روش‌های افزایش خودکار مانند MemeGraphs امیدوارکننده است، اما با موانعی در ارتباط نهادها با پایگاه‌های دانش مواجه است. درک این چالش ها به بهبود دقت و عملکرد مدل های تشخیص سخنان نفرت کمک می کند.