تفکیک بازنمایی های نهفته برای تفسیرپذیری و کنترل پذیری

فصل 5 – تفکیک بازنمایی های نهفته برای قابلیت تفسیر و کنترل پذیری

در این فصل، ما مشارکت‌های خود را در جدا کردن بازنمایی‌های نهفته با استفاده از ساختارهای طبیعی داده‌های زوجی شرح می‌دهیم. در بخش 5.1، ما یک مدل چند کاره و متغیر پنهان ارائه کردیم که معنایی و نحوی را در نمایش جملات جدا می‌کند. این مدل از این واقعیت استفاده می کند که معنایی یک جفت پارافری مشترک است اما نحو متفاوت است. در بخش 5.2، ما این چارچوب را برای کنترل نحو متن تولید شده گسترش می دهیم. در این تنظیم تولید کنترل‌شده، ما پیشنهاد می‌کنیم از یک نمونه دستوری برای کنترل نحو استفاده کنیم.

مطالب این فصل از چن و همکاران اقتباس شده است. (2019d) و چن و همکاران. (2019c).

Source link