تفکیک بازنمایی های نهفته برای تفسیرپذیری و کنترل پذیری: خلاصه

5.3 خلاصه

در این فصل، ما کاربرد چارچوب متغیر پنهان پیشنهادی خود را در زمینه یادگیری بازنمایی (بخش 5.1) و تولید قابل کنترل (بخش 5.2) نشان دادیم. در هر دو مورد، ما از ساختار داده‌های جفتی برای تفکیک معنایی و نحوی در نمایش‌های جمله استفاده کردیم. ما دریافتیم که متغیرهای نهفته نحوی و معنایی ویژگی های مطلوبی را نشان می دهند. برای تولید کنترل‌شده، مجموعه‌های ارزیابی مشروح‌شده توسط انسان را برای ترویج تحقیقات آینده در این جهت ارائه کردیم. علاوه بر این، در یک کار بعدی، نشان دادیم که چارچوب چند وظیفه‌ای و متغیر پنهان می‌تواند به مجموعه‌های متنی دو زبانه تعمیم یابد (چن و همکاران، 2020b).

Source link