تسلط بر سریال‌سازی Type-Safe JSON در TypeScript

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی چالش های سریال سازی داده ها در TypeScript هنگام استفاده از فرمت JSON می پردازد. به ویژه بر روی کاستی های توابع JSON.stringify و JSON.parse تمرکز دارد. برای رسیدگی به این مشکلات، استفاده از نوع JSONCompatible برای تأیید اینکه آیا یک نوع T می‌تواند به طور ایمن به JSON سریال شود یا خیر، پیشنهاد می‌کند. علاوه بر این، کتابخانه Superstruct را برای جداسازی ایمن از JSON توصیه می کند. این روش ایمنی نوع را بهبود می بخشد و تشخیص خطا را در حین توسعه امکان پذیر می کند.