ترفندهایی برای استفاده از Async/Await در توسعه iOS

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی استفاده از async/wait در توسعه iOS می پردازد، پارادایم قدرتمندی برای مدیریت کدهای ناهمزمان. استفاده اولیه، مدیریت خطا، اجرای کدهای همگام روی رشته اصلی و تکنیک های پیشرفته ای مانند فراخوانی توابع ناهمزمان در کدهای همزمان و اجرای چندین پرس و جو به صورت موازی را پوشش می دهد. Async/wait برنامه نویسی ناهمزمان را در Swift ساده می کند و پاسخگویی و کارایی برنامه را افزایش می دهد.