تحلیل کارایی GenAIbots در آموزش شیمی

خیلی طولانی نخوانده

این مطالعه به بررسی اثربخشی GenAIbots، از جمله ChatGPT، Bing Chat، Bard و Claude، به عنوان عواملی که باید با آنها در آموزش شیمی فکر کرد، می‌پردازد. این استراتژی‌های آموزشی، سطوح تعامل، تعاملات شخصی‌شده، و بحث‌های متا را تشریح می‌کند، و بینش‌هایی را در مورد افزایش یادگیری شیمی از طریق تعامل هوش مصنوعی ارائه می‌دهد.