تحلیل نقش چت ربات های هوش مصنوعی در آموزش فعال و شخصی

خیلی طولانی نخوانده

یک مطالعه جامع عملکرد چت ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله ChatGPT، Claude، Bard و Bing Chat را در آموزش مقایسه کرد. این تحقیق توانایی GenAIbots را برای بهبود مشارکت دانش‌آموز، ارائه آموزش شخصی و تعمیق درک مفهومی در شیمی برجسته کرد. ChatGPT و Claude به عنوان بهترین عملکردها ظاهر شدند و در شخصی سازی، تعامل و توضیحات دقیق عالی بودند، در حالی که بینگ چت بیشتر به منابع خارجی و بازخورد اصلاحی متکی بود. آموزش مربیان برای ادغام ابزارهای هوش مصنوعی به طور موثر در کلاس‌های درس بسیار مهم است.