تجزیه و تحلیل MicroPython: بررسی استفاده از Crypto API و پیاده سازی های سفارشی

خیلی طولانی نخوانده

تجزیه و تحلیل LICMA از MicroPython هیچ سوء استفاده از رمزنگاری را نشان نمی دهد، اما رواج پیاده سازی های سفارشی AES نوشته شده در Python و C را برجسته می کند. این نشان دهنده شیوه های رایج در کد تعبیه شده است و بر نیاز به رویکردهای تجزیه و تحلیل ترکیبی برای درک الگوهای رمزنگاری در محیط های حیاتی عملکرد تأکید دارد.