تجزیه و تحلیل مقایسه ای نتایج موتورهای جستجو با استفاده از داده های Google Trends

خیلی طولانی نخوانده

روش مطالعه شامل تولید مجموعه‌های پرس و جو از داده‌های Google Trends، جمع‌آوری 10 نتیجه برتر از Google، Bing، DuckDuckGo و Metager و استفاده از معیارهای آماری مانند ضریب جینی و شاخص شباهت جاکارد برای تجزیه و تحلیل است. تکنیک‌های جمع‌آوری داده‌ها، از جمله خراش دادن وب، و مراحل تجزیه و تحلیل تنوع موتور جستجو و تمرکز منبع، تشریح شده‌اند.