تجربه من از ارتقاء نردبان شغلی در مهندسی نرم افزار

از شرکت در بحث ها نترسید. سوال بپرسید، مخالف باشید، چیزهای بیشتری به آن اضافه کنید. کدنویسی و بستن بلیط های جیرا تنها بخشی از کار است، از شما انتظار می رود مشکلات را حل کنید. در مورد اهداف شغلی خود با مربیان خود صحبت کنید، آنها می توانند به شما در دستیابی به آنها کمک کنند. از فرصت ها استفاده کنید تا مرجع یک زمینه تجاری باشید. حوزه ای را که دوست دارید انتخاب کنید و در آن متخصص باشید. مدل T شکل را به یاد بیاورید.