تبدیل نقشه: کدام یک را باید استفاده کنم؟

از کدام تبدیل نقشه باید استفاده کنم؟

توابع تبدیل نقشه در توسعه اندروید کاربرد معمولی پیدا می کنند. آنها بخشی از کتابخانه استاندارد Kotlin هستند، کتابخانه ای که توسط JetBrains برای ارائه عملکرد استاندارد در پایگاه های کد Kotlin ساخته شده است.

در داخل کتابخانه استاندارد بسته ای به نام kotlin.collections وجود دارد که شامل بلوک های ساختمانی برای مجموعه های مختلف است. از جمله فهرست ها، نقشه ها و مجموعه ها هستند.

بسته مجموعه ها همچنین حاوی توابع تبدیل نقشه است. این توابع محتویات یک مجموعه را می گیرند و آنها را به مجموعه دیگری حاوی حالت تبدیل شده تبدیل می کنند.

نموداری از نحوه عملکرد تبدیل های نقشهنموداری از نحوه عملکرد تبدیل های نقشه

بیایید به چند نمونه نگاهی بیندازیم.

تحول نقشه

اولین تحول است map() تابع.

 val numbersList = listOf(1, 2, 3)
 numbersList.map { it + 1 }.also(::println) // listOf(2, 3, 4)

 val numbersMap = mapOf("one" to 1, 
             "two" to 2, 
             "three" to 3)
 numbersMap.map { it.value + 1 }.also(::println) // listOf(2, 3, 4)

 val numbersSet = setOf(1, 2, 3)
 numbersSet.map { it + 1 }.also(::println) // listOf(2, 3, 4)

این تابع بر روی یک مجموعه تکرار می شود و تبدیل را به هر مقدار در یک لامبدا اعمال می کند، قبل از اینکه مجموعه جدیدی حاوی مقادیر تبدیل شده را برگرداند.

map() در سراسر …

Source link