بینش هایی که پس از مطالعه سیاهچاله ها پیدا کردیم

خیلی طولانی نخوانده

مکانیسم غالب انتقال انرژی به بیرون، همرفتی است که توسط اتصال مجدد مغناطیسی در مگنتوسفر در نزدیکی BH هدایت می‌شود. حتی اگر یک میدان مغناطیسی قوی برای عملکرد این مکانیسم ضروری است، انرژی تقریباً به طور کامل به شکل انرژی حرارتی و جنبشی گاز منتقل می شود، در حالی که شار انرژی الکترومغناطیسی ناچیز است. بنابراین مکانیسم بازخوردی که در اینجا مشاهده می‌شود متفاوت از جریان‌های خروجی تحت تسلط الکترومغناطیسی است که در جت‌های نسبیتی و بادهای دیسکی مبتنی بر چرخش یافت می‌شوند.