بینش تجربی در مورد دستکاری اولویت

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله با بررسی هر دو سیستم پیشنهاددهنده MovieLens و آمازون، شواهد تجربی در مورد روند دستکاری اولویت ها ارائه می دهد. مطالعات قبلی را گسترش می‌دهد و بر اهمیت تجزیه و تحلیل گروه‌های کاربری متنوع و معیارهای محتوا برای درک تفاوت‌های ظریف شکل‌دهی ترجیحات در پلتفرم‌های تجاری و غیرتجاری تاکید می‌کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور