به دنبال “کثیف ترین و ناجوانمردانه ترین مشکلات موجود برای حل” باشید ، می گوید: Poplar Homes Co-Founder & CTO