بررسی مزایای استفاده از موتورهای جستجوی جایگزین

خیلی طولانی نخوانده

استفاده از موتورهای جستجوی جایگزین نتایج جستجوی متنوع تری را به کاربران ارائه می دهد و توانایی آنها را برای دسترسی به اطلاعات جامع افزایش می دهد. با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که منابع برتر همچنان بر نتایج غالب هستند و بر تأثیر انتخاب موتور جستجو بر مصرف اطلاعات تأکید می‌کنند.