برافزایش Bondi مغناطیسی شده: در اینجا چیست و چگونه از آن استفاده کردیم

خیلی طولانی نخوانده

جریان های برافزایشی در هسته های کهکشانی شامل پلاسمای مغناطیسی شده است، و مدت هاست که شناخته شده است که میدان های مغناطیسی به شدت انرژی (Shvartsman 1971؛ Meszaros 1975) و دینامیک (Igumenshchev & Narayan 2002; Pen et al. 2003, 2003; Lalakos) را مختل می کنند. برافزایش بوندی.