بحث در مورد تأثیر مطالعه سیاره فراخورشیدی ما: چگونه این امر بر همه چیز تأثیر می گذارد

خیلی طولانی نخوانده

در بخش 4.1 ما نتایجی را که برای دوقلو زمین مدرن بدون ابر به دست می آوریم با نتایج مطالعه مشابه انجام شده در مقاله III مقایسه می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، ما طیف سیارات فراخورشیدی ابری را بازیابی کردیم، در حالی که از ابرها در مدل رو به جلو چارچوب بازیابی غفلت کردیم. ما این اثر را در بخش 4.2 توضیح می دهیم. ما در مورد تأثیر کیفیت داده ها بر بازیابی ها در بخش 4.3 و تأثیرات سیستماتیک برای اجرای بازیابی در بخش 4.4 بحث می کنیم. در نهایت، ما پتانسیلی را که LIFE در متمایز ساختن دوره های مختلف دارد، کمیت می کنیم (بخش 4.5).

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور