با HackerNoon آواتار پیکسلی خود را بسازید

خیلی طولانی نخوانده

معرفی یک ویژگی کاملاً جدید: آواتارهای پیکسلی به تازگی در HackerNoon قرار گرفته اند. حالا شما این قدرت را دارید که خودتان را بسازید! ویژگی جدید نشان دهنده تعهد ما به ارائه همین است، همراه با دوز سالم طنز. ادامه دهید و یاد بگیرید که چگونه آواتار خود را بسازید.