با نویسنده آشنا شوید: مشارکت کننده هکر نون ، لادیسلاو نایوری ، مبتکر