ایالات متحده از مدل چندجانبه برای حاکمیت اینترنت حمایت می کند و مشارکت جامعه مدنی را تقویت می کند

خیلی طولانی نخوانده

ایالات متحده از مدل چندجانبه در حاکمیت اینترنت حمایت می کند و مشارکت فعال جامعه مدنی را برای شکل دادن به سیاست های دیجیتال فراگیر و شفاف تشویق می کند. طرح‌ها از ارزش‌های دموکراتیک حمایت می‌کنند و از شیوه‌های طردکننده جلوگیری می‌کنند و مشارکت در انجمن‌هایی مانند انجمن حاکمیت اینترنت (IGF) را برای راه‌حل‌های مشترک برای چالش‌های دیجیتال تقویت می‌کنند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور