انعطاف پذیری و پایداری برای مرکز داده پویا

محیط های مرکز داده پویا همیشه در حال تغییر هستند – تغییر سخت افزار ، تغییر حجم کار ، تغییر چیدمان ، تغییر اهداف. هدر ندهید ، نخواهید

بهره وری سرمایه در مواقعی ما را مستلزم استفاده مجدد از زیرساخت های موجود می کند ، اغلب زمانی که چیزی براق و جدید جذاب تر یا راحت تر است.

این مقاله سفید نقش هایی را که انعطاف پذیری و قابلیت استفاده مجدد در تصمیم گیری در زمینه طراحی مهندسی مرکز داده های آینده ایفا می کند ، بررسی می کند و اینکه چگونه مراکز داده با اثربخشی ، قابلیت استفاده مجدد و کاهش ضایعات به کار خود در مورد تأثیرات زیست محیطی خود ادامه می دهند.

توسط شما آورده شده است:

Raritan-Logo-JPG.jpg