الگوریتمی مبتنی بر اجماع برای بازی‌های چند نفره غیر محدب: چکیده و مقدمه

نویسندگان:

(1) انیس چنچن، گروه ریاضیات و محاسبات علمی، دانشگاه گراتس.

(2) هوی هوانگ، گروه ریاضیات و محاسبات علمی، دانشگاه گراتس.

(3) Jinniao Qiu، گروه ریاضیات و آمار، دانشگاه کلگری.

چکیده و 1 مقدمه

2 همگرایی جهانی

2.1 اصل لاپلاس کمی

2.2 همگرایی جهانی در قانون میدان متوسط

3 آزمایش عددی و 3.1 مثال گویا یک بعدی

3.2 بازی های انحصاری غیرخطی با چندین کالا

4 نتیجه گیری، قدردانی، پیوست و مراجع

خلاصه

در این مقاله، ما یک الگوریتم مرتبه صفر مبتنی بر اجماع جدید را ارائه می‌کنیم که برای بازی‌های چند نفره غیر محدب طراحی شده است. روش پیشنهادی از یک رویکرد فراابتکاری با استفاده از مفاهیمی از هوش ازدحام برای شناسایی قابل اعتماد تعادل‌های نش جهانی استفاده می‌کند. ما از گروهی از ذرات متقابل استفاده می‌کنیم که هر کدام بر سر یک نقطه توافق خاص توافق دارند و به طور مجانبی به استراتژی بهینه مربوطه همگرا می‌شوند. این پارادایم اجازه عبور به حد میدان میانگین را می‌دهد و به ما اجازه می‌دهد تا تضمین‌های همگرایی را تحت مفروضات مناسب در مورد مقداردهی اولیه و توابع هدف ایجاد کنیم. در نهایت، ما یک سری آزمایشات عددی را برای آشکار کردن وابستگی روش پیشنهادی به …

Source link