افزایش اثربخشی و شفافیت اتحادیه بین المللی مخابرات

خیلی طولانی نخوانده

تلاش ها برای تقویت رهبری، شفافیت و پاسخگویی اتحادیه بین المللی مخابرات در ارتقای استانداردهای مخابراتی، اتصال جهانی و توسعه در حال انجام است. ابتکارات مشارکتی بر توانمندسازی اتصال دیجیتال، جذب جوانان و افزایش اثربخشی سازمانی ITU برای دستیابی به اهدافش متمرکز است.