اعمال نظارت طبیعی برای یادگیری و تولید بازنمایی زبان: کتابشناسی

کتابشناسی – فهرست کتب

یوسی آدی، عینات کرمانی، یوناتان بلینکوف، اوفر لاوی و یوآو گلدبرگ. 2017. تجزیه و تحلیل ریزدانه از جاسازی جملات با استفاده از وظایف پیش بینی کمکی. در مجموعه مقالات ICLR.

اوشین آگاروال، همینگ جی، سیامک شاکری و رامی الرفو. 2021. تولید پیکره مصنوعی مبتنی بر نمودار دانش برای پیش‌آموزش مدل زبانی با دانش. در مجموعه مقالات کنفرانس 2021 بخش آمریکای شمالی انجمن زبانشناسی محاسباتی: فناوری های زبان انسانی.

راجاس آگاشه، سرینیواسان ایر و لوک زتلمویر. 2019. JuICE: مجموعه داده با نظارت از راه دور در مقیاس بزرگ برای تولید کد مبتنی بر زمینه دامنه باز. در مجموعه مقالات کنفرانس 2019 روش های تجربی در پردازش زبان طبیعی و نهمین کنفرانس مشترک بین المللی پردازش زبان طبیعی (EMNLPIJCNLP).

آرمن آقاجانیان، آنچیت گوپتا، آکشات شریواستاوا، شیلون چن، لوک زتلمویر و سونال گوپتا. 2021a. Muppet: نمایش های عظیم چند کاره با تنظیم اولیه. در مجموعه مقالات کنفرانس 2021 روشهای تجربی در پردازش زبان طبیعی.

آرمن آقاجانیان، دیمیترو اوخونکو، مایک لوئیس، ماندار جوشی، هو خو، گارگی گوش و لوک زتلمویر. 2021b. Htlm: پیش آموزش هایپرتکست و فرامتن مدل های زبان ….

Source link