اعلان های چند کاناله با استفاده از AWS Stack: نحوه تنظیم آنها