اطمینان از اعتبار مدل: نگاهی دقیق تر به فرضیات در تحلیل موانع خروج آمازون

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) جاناتان اچ ریستروم.

:::

چکیده و مقدمه

ادبیات قبلی

روش ها و داده ها

نتایج

بحث ها

نتیجه گیری و مراجع

الف. اعتبارسنجی مفروضات

ب. مدل های دیگر

ج. مراحل پیش پردازش

اعتبار سنجی مفروضات

مفروضات متعددی برای اعتبارسنجی مدل‌های اثرات مختلط خطی متقاطع وجود دارد (Baayen et al., 2008). به طور خاص، ما باید ارزیابی کنیم:

\ • خطی بودن: آیا پدیده ای که مدل ثبت می کند واقعا خطی است؟ این را می توان با جستجوی روندها در باقیمانده ها آزمایش کرد. اگر هیچ روندی یافت نشد، خطی بودن برقرار است (پول و اوفارل، 1971).

\
• همگنی واریانس: آیا واریانس بین باقیمانده ها برابر است؟ این را می توان با رسم باقیمانده ها در برابر پاسخ و جستجوی اشکال مخروط مانند آزمایش کرد (فاکس، 2015).

\
• نرمال بودن باقیمانده ها: آیا باقیمانده ها به طور معمول توزیع می شوند؟ ما می توانیم این را با یک QQ-plot بر روی باقیمانده ها ارزیابی کنیم.

\
• عادی بودن اثرات تصادفی: طبق تعریف مدل‌های اثرات مختلط اثرات متقاطع (Baayen et al., 2008)، ما انتظار داریم که باقیمانده‌ها نرمال باشند. این را می توان به طور مشابه با اثرات تصادفی ارزیابی کرد.

\ توجه داشته باشید که آزمایش مفروضات به جای آزمون های آماری به آزمون های بصری متکی است. این به دلیل کمبود آزمون های آماری نیست (به عنوان مثال به فاکس، 2015 مراجعه کنید). بلکه به این دلیل است که …