استنتاج منسجم انتقالی با امتیازات تطبیقی: نابرابری سایمز

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Ulysse Gazin، Universitée Paris Cité and Sorbonne Universitée، CNRS، Laboratoire de Probabilitées، Statistique et Mod'elisation،

(2) ژیل بلانچارد، دانشگاه پاریس ساکلی، انستیتو ریاضیات اورسی،

(3) Etienne Roquain، دانشگاه سوربن و دانشگاه پاریس، CNRS، Laboratoire de Probabilit'es، Statistique et Mod'elisation.

:::

 • چکیده و مقدمه
 • نتایج اصلی
 • کاربرد در فواصل پیش بینی
 • کاربرد برای تشخیص تازگی
 • نتیجه گیری، قدردانی و مراجع
 • پیوست A: فرمول های دقیق برای Pn,m
 • ضمیمه B: مرزها و الگوهای عددی
 • پیوست ج: اثبات
 • پیوست D: کنترل صریح (16) برای α=0
 • پیوست E: اثبات نتیجه 4.1
 • ضمیمه F: نابرابری Simes
 • پیوست G: FDP یکنواخت برای AdaDetect
 • پیوست H: آزمایش های اضافی

F نابرابری Simes

همانطور که در Marandon et al. (2022)، و از آنجایی که توزیع مشترک مقادیر p منطبق از یک زمینه به زمینه دیگر تغییر نمی کند (گزاره 2.2)، مقادیر p مطابق به طور رگرسیون مثبت به هر یک از یک زیر مجموعه (PRDS) تحت (Exch) وابسته هستند. و (NoTies)، بنجامینی و یکوتیلی (2001) را برای تعریف رسمی دومی ببینید.

\

\ از این رو، توسط …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور