استفاده کامل از Console.Log: نکات و ترفندهایی برای رفع اشکال و توسعه پیشرفته

هنگام توسعه، اشکال زدایی یا عیب یابی برنامه های کاربردی وب، console.log یکی از ابزارهایی است که اغلب توسط توسعه دهندگان استفاده می شود. این یک روش ساده برای خروجی داده ها به کنسول ارائه می دهد که به درک اجرای کد و مکان یابی مشکلات کمک می کند. با این حال، بسیاری از توسعه دهندگان فقط از بخش کوچکی از قابلیت های console.log استفاده می کنند.

در این مقاله، نکات بسیاری از console.log را برای کمک به شما در رفع اشکال و توسعه بررسی خواهیم کرد.

ترفندهای اساسی:

  • مقادیر چندگانه: چندین مقدار را با کاما که آنها را از هم جدا می کند، ثبت کنید
console.log("Message: Hi Dhanush", 10, true);

تصویر چند مقدارتصویر چند مقدار

  • اصطلاحات قالب: برای رشته های قالب بندی شده از حروف الفبای الگو استفاده کنید:
const name = "Dhanush";
console.log(`Hello, ${name}!`);

تصویر تحت اللفظی الگوتصویر تحت اللفظی الگو

قالب بندی و سازماندهی:

  • میز کنسول: ارائه داده ها در قالب جدول منظم:
const data = { name: "Dhanush", hobby: "Chess" };
console.table(data);

تصویر میز کنسولتصویر میز کنسول

  • console.group/groupCollapsed: گزارش‌ها را با بخش‌های جمع‌شونده سازمان‌دهی کنید:
console.group("Network Info");
console.log("IP:", "192.168.1.1");
console.groupCollapsed("Details");  // Use for initially hidden sections
console.log("MAC Address:", "AA:BB:CC:DD:EE:FF");
console.groupEnd();
console.groupEnd();

تصویر گروه کنسولتصویر گروه کنسول

  • console.clear: برای شروعی تازه، کنسول را پاک کنید.

تصویر واضح کنسولتصویر واضح کنسول

اشکال زدایی پیشرفته:

  • console.dir: دریافت یک شی با جزئیات …

Source link