استراتژی های مدیریت مسئولیت پذیر هوش مصنوعی

خیلی طولانی نخوانده

با افزایش نفوذ هوش مصنوعی، حکمرانی قوی ضروری می شود. از تمایز بین مدل‌های هوش مصنوعی تولیدی و تبعیض‌آمیز گرفته تا اجرای ارزیابی ریسک جامع و چارچوب‌های انطباق، حاکمیت هوش مصنوعی شفافیت، امنیت داده‌ها و شیوه‌های هوش مصنوعی اخلاقی را تضمین می‌کند و پایه‌ای را برای مزایای بلندمدت و انطباق با مقررات ایجاد می‌کند.