ارزیابی VASP Solvency برای دارایی های رمزنگاری شده: پیشینه و ادبیات مرتبط

نویسندگان:

(1) Pietro Saggese، Complexity Science Hub Vienna (CSH)؛

(2) استر سگالا، بانک ملی Oesterreichische (OeNB)؛

(3) مایکل زیگموند، بانک ملی Oesterreichische (OeNB)؛

(4) Burkhard Raunig، Oesterreichische National Bank (OeNB);

(5) فلیکس زنگرل، سازمان بازار مالی اتریش (FMA)؛

(6) برنهارد هاسلهوفر، مرکز علوم پیچیدگی وین (CSH).

چکیده و 1. مقدمه

  1. پیشینه و ادبیات مرتبط
  2. VASPs: یک بررسی دقیق تر
  3. اندازه گیری VASPs Cryptoasset Holdings
  4. بستن شکاف داده
  5. نتیجه گیری، اعلامیه منافع رقابتی، و مراجع

ضمیمه A. مواد تکمیلی

2.1. تعاریف – VASP چیست؟

در حالی که اصطلاح VASP به طور فزاینده ای رایج شده است، معنای دقیق آن و فعالیت های خاصی که تحت این اصطلاح قرار می گیرند هنوز باید روشن شوند. ما با ارائه تعریف VASP بر اساس FMA (2021)، که از پنجمین دستورالعمل اتحادیه اروپا AML (EC، 2018) و دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی (FATF، 2021) پیروی می کند، شروع می کنیم. طبق این تعریف، یک دارایی مجازی، که بر روی یک فناوری دفتر کل توزیع شده پیاده سازی شده است، است (FMA, 2021, p. VII)

[…] یک نمایش دیجیتالی ارزش که توسط بانک مرکزی یا یک مقام دولتی صادر یا تضمین نشده باشد، لزوماً به یک قانون تاسیس شده متصل نیست.

Source link