ارزیابی غیرخطی‌ها و مفروضات توزیع در تحلیل موانع خروجی

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) جاناتان اچ ریستروم.

:::

چکیده و مقدمه

ادبیات قبلی

روش ها و داده ها

نتایج

بحث ها

نتیجه گیری و مراجع

الف. اعتبارسنجی مفروضات

ب. مدل های دیگر

ج. مراحل پیش پردازش

B سایر مدل ها

B.1 مدل بدون سطح فعالیت

با این حال، وقتی مدل را اجرا کردیم (همچنین با استفاده از lmerTest (Kuznetsova و همکاران، 2017)) و باقیمانده ها را رسم کردیم، به موارد زیر رسیدیم:

\
شکل 9: باقیمانده های مدل اولیه.  از یک بازرسی بصری، باقیمانده ها به طور تصادفی توزیع نمی شوند

فقط از یک بازرسی بصری کوتاه، مشخص است که باقیمانده ها به طور تصادفی توزیع نشده اند: دو “باند” مجزا وجود دارد که به نظر می رسد هر دو روند صعودی دارند. این فرض را می شکند که باقیمانده ها به طور تصادفی توزیع شده اند (پول و اوفارل، 1971). در حالی که بسیاری از نقض مفروضات با داده های کافی کاهش می یابد (بااین و همکاران، 2008؛ شیلزث و همکاران، 2020)، غیر خطی بودن یکی از آنها نیست (پول و اوفارل، 1971).

خوشبختانه، باقیمانده‌های غیر تصادفی (تا حدی) با معرفی سطح فعالیت به دلایلی که در بخش 3.3 توضیح داده شد، ثابت شدند.

B.2 دسته بندی های مشکل ساز حذف شد

در اینجا ما مدل اصلی را برازش می‌کنیم (معادل 5، با حذف دسته‌های مشکل‌ساز. دسته مشکل‌ساز را به عنوان دسته‌ای با اثر تصادفی برازش کمتر از 0.5- تعریف می‌کنیم. این آستانه را با بررسی تصویری شکل 7 به دست می‌آوریم.

\ نتایج این تناسب قابل مشاهده است…