ارزیابی دستکاری اولویت ها در سیستم توصیه کننده آمازون

خیلی طولانی نخوانده

در حالی که تجزیه و تحلیل افزایش قابل توجهی در مانع برای خروج را تایید می کند، که نشان دهنده دستکاری اولویت است، مطالعه با چالش هایی با اعتبار داده ها و سوگیری نمونه مواجه است. تحقیقات بیشتر به معیارهای گسترده‌تری نیاز دارد که رفتارهای کاربر متنوع و ممیزی‌های سطح سیستم را برای سنجش دقیق دستکاری اولویت‌ها در زمینه‌های مختلف ثبت کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور