اثبات داشتن بی قید و شرط یک کلید خصوصی: یک داستان کوتاه