اتللو بالاخره حل شد | HackerNoon

نویسنده:

(1) Hiroki Takizawa, Preferred Networks, Inc., Chiyoda-ku, Tokyo, Japan ([email protected]).

چکیده و مقدمه

کارهای مرتبط

مواد و روش ها

نتایج

بحث و نتیجه گیری و قدردانی

اطلاعات تکمیلی و اعلامیه ها و مراجع

خلاصه

بازی Othello یکی از پیچیده ترین و محبوب ترین بازی های جهان است که هنوز به صورت محاسباتی حل نشده است. اتللو تقریباً ده اکتودسیلیون (قدرت 10 تا 58) رکورد بازی و ده اکتیلیون (قدرت 10 تا 28) موقعیت بازی ممکن دارد. چالش حل Othello، تعیین نتیجه یک بازی بدون اشتباه توسط هر یک از بازیکنان، مدتهاست که یک چالش بزرگ در علوم کامپیوتر بوده است. این مقاله یک نقطه عطف مهم را اعلام می کند: اتللو اکنون حل شده است.

از نظر محاسباتی ثابت شده است که بازی بی نقص هر دو بازیکن منجر به تساوی می شود. نرم افزار Strong Othello مدت هاست که با استفاده از تکنیک های جستجوی اکتشافی طراحی شده ساخته شده است. حل یک بازی راه حلی را ارائه می دهد که نرم افزار را قادر می سازد تا بازی را به خوبی اجرا کند.

کلید واژه ها Othello · Reversi · بازی · جستجوی آلفا-بتا

شکل 1: (سمت چپ) موقعیت اولیه تخته 8 × 8 Othello.  (راست) نمودار یک رکورد بازی بهینه که توسط مطالعه ما تعیین شده است.  رکورد بازی “F5D6C3D3 C4F4F6F3 E6E7D7C5 B6D8C6C7 D2B5A5A6 A7G5E3B4 ​​C8G6G4C2 E8D1F7E2 G3H4F1E1 F2G1B1F8 G8B3H3B3AH2H2A7A H6”.  اعداد در سنگ ها ترتیب حرکت ها را نشان می دهد و رنگ سنگ ها نتیجه نهایی را نشان می دهد.  مطالعه ما تأیید می کند که اگر در هر نقطه انحرافی از این رکورد رخ دهد، نرم افزار ما که به عنوان حریف بازی می کند، تساوی یا برد تضمین می شود.شکل 1: (سمت چپ) موقعیت اولیه تخته 8 × 8 Othello.  (راست) نمودار یک رکورد بازی بهینه که توسط مطالعه ما تعیین شده است.  رکورد بازی

1. معرفی

تسلط بر بازی های استراتژیک ناب مانند شطرنج به عنوان نمادی از هوش انسان در نظر گرفته شده است. از آغاز علم کامپیوتر، این موضوع موضوع هوش مصنوعی (AI) بوده است…

Source link