آینده کار: آماده شدن برای اقتصاد تحت سلطه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

خیلی طولانی نخوانده

ظهور هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی قرار است تا سال 2030 بازار کار را متحول کند و تا 800 میلیون شغل را در سراسر جهان خودکار کند، اما نقش‌های جدیدی را ایجاد کند که نیازمند مجموعه‌های مهارتی نوآورانه است. در حالی که صنایعی مانند تولید، حمل و نقل و پشتیبانی اداری با اتوماسیون قابل توجهی روبرو هستند، فرصت‌هایی در علم داده و همکاری هوش مصنوعی در حال ظهور است. آینده کار مستلزم تمرکز بر ارتقاء مهارت، توسعه هوش مصنوعی اخلاقی، و مقررات قوی برای اطمینان از یک رویکرد متوازن و انسان محور برای پیشرفت تکنولوژی است.