آیا می توان به DeFi اعتماد کرد: یک تحلیل

بیت کوین، بیت کوین، پس از بحران مالی در آمریکا در سال 2008 که منجر به سوق دادن سیستم بانکی جهان به سمت لبه سقوط شد، به کار گرفته شد. افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی، منجر به افزایش نرخ تورم جهانی و افزایش توزیع نابرابر اجتماعی و مالی جامعه در سراسر جهان می شود. بحران به اعتماد جامعه به سیستم‌های مالی موجود دولت‌محور خیانت می‌کند. سپس، شعار «به خدا اعتماد داریم» شکسته می‌شود و پارادایم «در بیت‌کوین» پدیدار می‌شود. بیت‌کوین فضایی غیرقابل تنظیم است، بنابراین گرفتن خطرات احتمالی DeFi بسیار مهم است.