آیا مدیران استخدام برای پروژه های جانبی ارزش قائل هستند؟

من چندین بار یک بنیانگذار فناوری بوده ام و مستقیماً در استخدام بیش از دوازده توسعه دهنده از سه شرکت شرکت کرده ام یا شرکت کرده ام. من در سطح تجربه ، از شرکت های نوپا گرفته تا شرکت های دولتی ، استخدام کرده ام. در آن زمان ، من صدها رزومه را مرور کرده ام.

داستان کامل را بخوانید