آنچه همراه با انتشار Stargate آمد: Cosmos SDK نسخه 0.40+

نسخه Stargate نسخه 0.40 Cosmos SDK حاصل همکاری تیم‌های زیادی برای تقریباً 10 ماه بود. این زمان خوبی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر در مورد جنبه فنی نسخه جدید است، از جمله اصول طراحی زیربنای انتشار، الگوی توسعه مبتنی بر طرحواره تکاملی، و افزایش عملکردی که بازسازی به Protobuf برای کیت توسعه نرم افزار جدید Cosmos به ارمغان می آورد. انتشار جدید به دلیل تلاقی سه قطعه بزرگ که نرم افزار به هم پیوسته را ایجاد می کند، زمان برد: Tendermint Core، Inter Blockchain Communication (IBC)، و Cosmos.