آموخته های مایکل بتتوآ ، مدیرعامل و بنیانگذار فناوری Volan Technology